bizz-company

Algemene voorwaarden

Welkom!
Strategie
Management
Businessdevelopment
Netwerkorganisaties
Referenties
Contact 2.0

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BIZZ-COMPANY, GEVESTIGD TE ROTTERDAM

Gedeponeerd op www.voorwaarden.net.

  

 

Artikel 1        Definities

1.    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bizz-Company: de opdrachtnemer c.q. de gebruiker van deze algemene voorwaarden (KvK Rotterdam 24454637, handelsnaam van GertJanSchop.com).

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Bizz-Company opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/diensten.

Overeenkomst: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening.

Opdracht: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening.

 

Artikel 2        Algemeen

1.    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bizz-Company en een opdrachtgever waarop Bizz-Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bizz-Company, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door Bizz-Company schriftelijk zijn bevestigd.

4.    Aan de algemene voorwaarden/bedingen van opdrachtgever komt voor de met opdrachtgever aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de  onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Bizz-Company.

5.    Indien ťťn of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van  toepassing. Bizz-Company en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 Artikel 3       Aanbiedingen en offertes

1.    Alle aanbiedingen en door Bizz-Company gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bizz-Company is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.    Mondelinge toezeggingen, wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze door Bizz-Company zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever zijn ondertekend.

3.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materialen, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bizz-Company daaraan niet  gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bizz-Company anders en in schriftelijke vorm aangeeft.

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Bizz-Company niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.    De condities van aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  

Artikel 4        Uitvoering van de overeenkomst

1.    Bizz-Company zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bizz-Company bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Eťn en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers.

2.    Bizz-Company neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

3.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bizz-Company, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.    De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de opdracht en alle benodigde informatie aan Bizz-Company verstrekken. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Bizz-Company betrokken (zullen) zijn.

5.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bizz-Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bizz-Company worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bizz-Company zijn verstrekt, heeft Bizz-Company het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.    Bizz-Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bizz-Company is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bizz-Company kenbaar behoorde te zijn.

7.    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bizz-Company de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.    Indien door Bizz-Company of door Bizz-Company ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de betreffende medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5        Wijziging van de overeenkomst

1.    De opdrachtgever en Bizz-Company zullen de wederpartij zo snel als redelijkerwijs mogelijk in kennisstellen van omstandigheden, die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen. Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. Bizz-Company zal de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bizz-Company de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bizz-Company daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een aanpassing van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5.    In afwijking van lid 3 zal Bizz-Company geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bizz-Company kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6        Honorarium

1.    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2.    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bizz-Company, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.    Het honorarium van Bizz-Company is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

4.    Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5.    Bizz-Company is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de uurtarieven zijn gestegen.

6.    Bovendien mag Bizz-Company het honorarium tussentijds aanpassen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid en/of niveau van het werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Bizz-Company, dat in redelijkheid niet van Bizz-Company mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Bizz-Company zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot aanpassing van het honorarium of tarief in kennis stellen. Bizz-Company zal daarbij de omvang van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan, vermelden.

7.    Bizz-Company berekent reisuren en/of een kilometervergoeding conform het tarief of de tarieven zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

8.    Bizz-Company berekent de overige reis- en verblijfkosten op declaratiebasis, deze zijn derhalve niet opgenomen in de tarieven genoemd in het honorarium.

  

Artikel 7        Betaling

1.    Afhankelijk van de looptijd en de omvang van de overeenkomst kunnen de kosten op verschillende momenten en in verschillende delen in rekening worden gebracht.

2.    De definitieve kosten zullen in principe op basis van nacalculatie worden bepaald en in een eindfactuur worden verrekend.

3.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bizz-Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.    Eventuele bezwaren tegen de inhoud van de betreffende factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever schriftelijk aan Bizz-Company kenbaar te worden gemaakt.

5.    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.    Indien de opdrachtgever met een door hem aan Bizz-Company verschuldigde betaling in gebreke is zijn alle andere vorderingen die Bizz-Company op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan Bizz-Company een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

7.    In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor enige betaling die voortvloeit uit de overeenkomst.

8.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of sursťance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Bizz-Company op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.    Bizz-Company heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bizz-Company kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bizz-Company kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 8        Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door Bizz-Company geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapporten, presentaties, software en (elektronische) bestanden blijven eigendom van Bizz-Company totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Bizz-Company gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

2.    De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Bizz-Company zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.    Door Bizz-Company geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

5.    Voor het geval dat Bizz-Company haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bizz-Company of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bizz-Company zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 9        Incassokosten

1.    Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

2.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

3.    Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 10      Reclames

1.    Klachten over de verrichtte werkzaamheden of geleverde producten en/of diensten dienen, op straffe van verval van het recht van reclame, door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden cq. levering, schriftelijk te worden gemeld aan Bizz-Company. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bizz-Company in staat is adequaat te reageren.

2.    Een reclame met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

3.    Indien na onderzoek door Bizz-Company geconcludeerd wordt dat een klacht gegrond is, heeft Bizz-Company het recht de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bizz-Company slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 11      Voorwaarden bij (deels) niet afnemen van overeengekomen diensten       

1.    Indien een overeenkomst of deel daarvan, buiten de beÔnvloedingssfeer van Bizz-Company, niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde einddatum en ook niet verder zal worden afgenomen binnen een redelijke termijn, is Bizz-Company gerechtigd een deel van het totale nog openstaande opdrachtbedrag als onkosten te factureren na afloop van de genoemde einddatum. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden. 

Advies- en/of coachingtrajecten: indien geplande advies- of coachingtrajecten, of onderdelen  daarvan, binnen 48 uur voor aanvang worden geannuleerd, wordt 100% van de kosten van de geannuleerde uren in rekening gebracht.                                                                                                                                                                                                  (Interim) managementopdrachten: indien geplande (interim) management opdrachten, of onderdelen daarvan, binnen 10 werkdagen voor aanvang worden geannuleerd, wordt 50% van de kosten van de geannuleerde uren in rekening gebracht.

Trainingen en/of opleidingen: indien geplande trainingen en/of opleidingen voor aanvang worden geannuleerd gelden de volgende bepalingen:
a. annuleren van gereserveerde trainingen en/of opleidingen, of delen daarvan, binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten van de geannuleerde activiteiten

b. annuleren van gereserveerde trainingen en/of opleidingen, of delen daarvan, tussen 6 en 15 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 50% van de kosten van de geannuleerde activiteiten;

c. annuleren van gereserveerde trainingen en/of opleidingen, of delen daarvan, langer dan 15 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 25% van de kosten van de geannuleerde activiteiten.

 

Artikel 12      Opzegging

1.    Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Bizz-Company recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bizz-Company zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bizz-Company, zal Bizz-Company in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4.    Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bizz-Company extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht tenzij er feiten en omstandigheden aan de overdracht ten grondslag liggen die aan Bizz-Company toerekenbaar zijn.

 

Artikel 13      Opschorting en ontbinding

1.    Bizz-Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a.    opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b.    na het sluiten van de overeenkomst Bizz-Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond  bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c.    opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende  is.

2.    Voorts is Bizz-Company bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bizz-Company op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bizz-Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Bizz-Company behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5.    Bizz-Company en/of de opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beŽindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:
a. de opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting binnen 14 dagen na aanmaning;
b. de opdrachtgever of Bizz-Company enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt;
c. sursťance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of Bizz-Company wordt aangevraagd of uitgesproken.

 

Artikel 14      Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.    Indien Bizz-Company aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.    Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1. genoemde verplichting, heeft Bizz-Company het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 15      Aansprakelijkheid

1.    Indien Bizz-Company aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    Indien Bizz-Company aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).

3.    In afwijking van hetgeen onder lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b.    eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bizz-Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bizz-Company toegerekend kunnen worden;

c.    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.    Bizz-Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bizz-Company of zijn ondergeschikten.

7.    De opdrachtgever is gehouden al die (preventie) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of te beperken.

  

Artikel 16      Vrijwaringen

1.    De opdrachtgever vrijwaart Bizz-Company voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.    Indien opdrachtgever aan Bizz-Company informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

3.    De opdrachtgever is gehouden Bizz-Company te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiŽle en immateriŽle schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door Bizz-Company verstrekte adviezen, diensten en/of producten of uit gebreken in de onder verantwoordelijkheid van Bizz-Company ontwikkelde producten en/of diensten.

4.    De opdrachtgever vrijwaart Bizz-Company voor alle aanspraken van hemzelf en/of van derden verband houdende met de beschadiging, het teloorgaan en/of de ongewenste verspreiding van aan de opdracht verbonden informatie.

 

Artikel 17      Risico-overgang

1.    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

  

Artikel 18      Overmacht

1.    Bizz-Company heeft het recht zich op overmacht te beroepen bij het niet nakomen van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bizz-Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bizz-Company niet in staat is de verplichtingen na te komen. Eventuele werkstakingen in het bedrijf van Bizz-Company worden daaronder begrepen.

2.    Bizz-Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bizz-Company zijn verplichtingen had moeten nakomen.

3.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.    Voor zoveel Bizz-Company ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen   respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bizz-Company gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19      Geheimhouding

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bizz-Company gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bizz-Company zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bizz-Company niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 Artikel 20     Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.    Onverminderd het op andere punten in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Bizz-Company zich de rechten en bevoegdheden voor die Bizz-Company toekomen op grond van de Auteurswet.

2.    Alle door Bizz-Company verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, elektronische bestanden, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizz-Company worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.    Bizz-Company behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21      Risico van opslag en overdracht van bescheiden en informatie

1.    Bizz-Company is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige bescheiden en/of informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Bizz-Company geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

2.    Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij Bizz-Company, haar medewerkers of derden opgeslagen bescheiden en/of informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, indien en voor zover de schade tengevolge van beschadiging of teloorgang niet verhaald kan worden bij een derde.

3.    Het risico terzake van beschadiging, teloorgang of ongewenste verspreiding van bescheiden en/of informatie tijdens vervoer of (elektronische) verzending is steeds voor de opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de (elektronische) verzending geschiedt door of namens Bizz-Company, de opdrachtgever of derden.

 

Artikel 22      Geschillen

1.    Alle geschillen verband houdende met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bizz-Company waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Niettemin heeft Bizz-Company het recht het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.

2.    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 23      Toepasselijk recht

1.    Op elke overeenkomst tussen Bizz-Company en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 24      Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op voorwaarden.net (www.gertjanschop.com/voorwaarden).

2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.