bizz-company

Disclaimer, copyright- en privacy-informatie

Welkom!
Strategie
Management
Businessdevelopment
Netwerkorganisaties
Referenties
Contact 2.0

Hierna zijn de disclaimer, copyrightinformatie en privacy-informatie opgenomen met

betrekking tot het gebruik van de website van Bizz-Company.

 

Disclaimer

 

1.    Akkoordverklaring

Het openen en doorbladeren ('browsen') van de website van Bizz-Company of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

 

2. Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, managementinstrumenten, presentaties, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-code, (verder te noemen: content) die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geÔnterpreteerd als een commerciŽle aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Bizz-Company. De content van deze website dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een onafhankelijk onderzoek en/of advies.

 

3. Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Bizz-Company de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Onderneming, aangezien Bizz-Company geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Bizz-Company niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizz-Company is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Bizz-Company te creŽren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Bizz-Company aan andere websites ('framing') of soortgelijke handelingen verboden zijn.

 

4. Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Bizz-Company. De content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Bizz-Company of derden. U mag de content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de content op de website van de Onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizz-Company is verboden.

 

5. Garantie en aansprakelijkheid

De content op de website van Bizz-Company wordt verstrekt zonder enige garantie. Hoewel Bizz-Company redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van Bizz-Company te verstrekken, garandeert Bizz-Company niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, ‘wormen’, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik en/of up-to-date is. Bizz-Company behoudt zich ook het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Bizz-Company geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Bizz-Company op u van toepassing zijnde garantie. Bizz-Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Bizz-Company voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan € 500 (vijfhonderd euro) per geval.

 

6. Gegevensbescherming

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privť-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om vast te kunnen stellen wie er de dichtstbijzijnde adviseur van Bizz-Company is en hoe hij of zij en/of een andere vertegenwoordiger van de organisatie met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door een vertegenwoordiger van Bizz-Company worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de onderneming via info@bizz-company.nl met een daartoe strekkend verzoek.

 

Cookies

Op de site van de Onderneming kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van Bizz-Company. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@bizz-company.nl.

 

7. Gebruikersreacties

Bizz-Company is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Bizz-Company stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term 'materialen' worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Bizz-Company verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Bizz-Company een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeŽn, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Bizz-Company behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door Bizz-Company wenselijk geachte wijze.

 

8. Toepasselijk recht - scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Ingeval een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

 

9. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Bizz-Company behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de voorwaarden regelmatig door te lezen. Bizz-Company behoudt zich verder alle rechten voor.

 

Privacy statement

 

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Bizz-Company. Bij bezoek aan deze website kan Bizz-Company gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. Bizz-Company waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Bizz-Company beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliŽnten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Bizz-Company informatie ten behoeve van een efficiŽnte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Bizz-Company en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers en/of partners voor Bizz-Company. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van, of anderszins gerelateerd zijn aan, Bizz-Company.

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Bizz-Company website door links kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bizz-Company uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de met de onderneming via info@bizz-company.nl.

 

Wijzigingen Privacy Statement

De Onderneming behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte ben.

Enter content here