managementmodellen

Disclaimer, copyright- en privacy-informatie

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Disclaimer, copyright- en privacy-informatie met betrekking tot het gebruik van de website van Managementmodellensite

 

Hierna zijn de disclaimer, copyrightinformatie en privacy-informatie opgenomen met

betrekking tot het gebruik van de website van Managementmodellensite.

 

Disclaimer

 

1.    Akkoordverklaring

Het openen en doorbladeren ('browsen') van de website van Managementmodellensite of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

 

2. Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, managementinstrumenten, presentaties, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-code, (verder te noemen: content) die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geÔnterpreteerd als een commerciŽle aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Managementmodellensite. De content van deze website dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een onafhankelijk onderzoek en/of advies.

 

3. Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Managementmodellensite de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo, aangezien Managementmodellensite geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Managementmodellensite niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Managementmodellensite is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Managementmodellensite te creŽren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Managementmodellensite aan andere websites ('framing') of soortgelijke handelingen verboden zijn.

 

4. Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Managementmodellensite of derden. U mag de content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de content op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Managementmodellensite is verboden.

 

5. Garantie en aansprakelijkheid

De content op de website van Managementmodellensite wordt verstrekt zonder enige garantie. Hoewel Managementmodellensite redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van Managementmodellensite te verstrekken, garandeert Managementmodellensite niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, ‘wormen’, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik en/of up-to-date is. Managementmodellensite behoudt zich ook het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Managementmodellensite geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Managementmodellensite op u van toepassing zijnde garantie. Managementmodellensite is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Managementmodellensite voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan € 500 (vijfhonderd euro) per geval.

 

6. Gegevensbescherming

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privť-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om vast te kunnen stellen wie er de dichtstbijzijnde adviseur van Managementmodellensite is en hoe hij of zij en/of een andere vertegenwoordiger van de organisatie met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door een vertegenwoordiger van Managementmodellensite worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@managementmodellensite.nl met een daartoe strekkend verzoek.

 

Cookies

Op de site kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van Managementmodellensite. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@managementmodellensite.nl.

 

7. Gebruikersreacties

Managementmodellensite is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Managementmodellensite stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term 'materialen' worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Managementmodellensite verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Managementmodellensite een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeŽn, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Managementmodellensite behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door Managementmodellensite wenselijk geachte wijze.

 

8. Toepasselijk recht - scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Ingeval een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

 

9. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Managementmodellensite behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de voorwaarden regelmatig door te lezen. Managementmodellensite behoudt zich verder alle rechten voor.

 

Privacy statement

 

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Managementmodellensite. Bij bezoek aan deze website kan Managementmodellensite gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. Managementmodellensite waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Managementmodellensite beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliŽnten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Managementmodellensite informatie ten behoeve van een efficiŽnte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Managementmodellensite en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers en/of partners voor Managementmodellensite. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van, of anderszins gerelateerd zijn aan, Managementmodellensite.

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Managementmodellensite website door links kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Managementmodellensite uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@managementmodellensite.nl.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Managementmodellensite behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte ben.