Projectmanagement

Templates Twijnstra Gudde

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

Voor de volgende thema's van Twynstra Gudde Project Management (TGPM) zijn sjablonen beschikbaar:

  • faseren van een project
  • beheersen van een project
  • beslissen over een project
  • beoordelen van een project
  • omgevings(f)actoren bij projecten
  • samenwerken in projecten
  • risicomanagement bij projecten.

Het projectprogramma kan worden gezien als een programma van eisen (en wensen) waaraan het projectresultaat moet voldoen. Is reeds globaal beschreven in het projectplan, hier vindt een detaillering plaats.

projectprogramma

Vlak voordat we de realisatiefase ingaan, bereiden we ons gedegen voor door het schrijven van een realisatieprogramma. Het betreft een gedetailleerde beschrijving van de realisatiefase en de concrete resultaten van de fase (product, handleidingen, trainingsmateriaal e.d.).

realisatieprogramma

Direct na de realisatiefase, wanneer de resultaten van het project zijn gerealiseerd, schrijven we het aanvullende nazorgprogramma. Hierin wordt aangegeven wat er is gerealiseerd, wat er eventueel nog gerealiseerd moet worden en wat er voor nodig is om het resultaat te laten voortbestaan.

nazorgprogramma

Tijdens de uitvoering van het project is regelmatige rapportage met betrekking tot de voortgang naar de opdrachtgever en eventuele andere stakeholders van belang.

voortgangsrapportage

Tussentijds en na afloop van het project kan gekeken worden waar het project staat, hierbij gelet op het proces en de (voorlopige) resultaten. Wanneer de evaluatie door mensen uit het eigen team worden uitgevoerd spreken van een projectreview, in het geval dat externen aan de slag gaan, spreken van een projectaudit.

projectreview en -audit

Een goede voorbereiding is het halve werk! Door het opstellen van een projectplan met aanvullend de verschillende beheersplannen word je gedwongen bewust en vooruit te kijken. Om de kans van slagen van je project te vergroten is een goede risicoanalyse essentieel.

Het leerpuntenrapport wordt aan het begin van het project, door de projectmanager opgezet, met als doel gedurende het project informatie te vergaren over wat er goed gaat en wat er beter kan. Het leerpuntenrapport bevat dus zowel succesverhalen als verbeterpunten. Bij de evaluatie van de projectaanpak levert het leerpuntenrapport waardevolle input. De projectmanager houdt het rapport bij.

leerpuntenrapport

De dechargeverklaring wordt opgesteld tijdens de nazorgfase, na de overdracht van de resultaten. Na goedkeuring door de opdrachtgever, is de projectmanager/leider van zijn verantwoordelijkheden ontheven.

decharge

Om overzicht te houden in je verzameling sjablonen kan je hier de sitetekst downloaden.

De Business Case wordt opgesteld nog voor het project van start gaat, tijdens de Initiatieffase, door de opdrachtgever, zonodig ondersteund door anderen. In de Business Case worden verschillende oplossingsvarianten, zowel kwalitatief als kwantitatief, uitgewerkt en wordt een advies gegeven t.a.v. de oplossingsrichting. De Business Case bevat de redenen waarom een project opgestart dient te worden en vormt samen met de projectopdracht een solide basis voor het project.

startdocument of businesscase

Na het opstellen van de businesscase, schrijft de projectleider in opdracht van de opdrachtgever een projectopdracht. In de projectopdracht is een scherpe projectdefinitie opgenomen, zodat over en weer dezelfde beelden bestaan.

projectopdracht

Of:

projectplan

Als aanvulling op het projectplan kunnen naar wens diverse beheersplannen worden toegevoegd. De beheersplannen hebben betrekking op tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie.

Om een tijdplanning te maken kan er gebruik worden gemaakt van (stappen binnen) de werkwijze die gehanteerd wordt bij het opstellen van een Work Breakdown Structure (WBS). Dit is een schema waarin een opdeling van het gehele project in projectdelen / deelprojecten / werkpakketten wordt weergegeven.

work breakdown structure

Ondanks een goede en zorgvuldige voorbereiding kan het noodzakelijk zijn om tijdens de uitvoering van het project tussentijdse wijzigingen door te voeren. De noodzaak tot wijziging kan worden veroorzaakt door nieuwe inzichten. Daarnaast hebben we te maken met een dynamische omgeving, met krachtenvelden die het project beinvloeden. Wijzigingen worden besproken met de opdrachtgever en vastgelegd in een wijzigingsvoorstel. Door ondertekening van de opdrachtgever creeren we commitment en voorkomen we problemen achteraf.

wijzigingsvoorstel

Tijdens de ontwerpfase wordt het implementatieplan opgesteld door de project- of implementatiemanager in nauwe samenspraak met de staande organisatie. Het implementatieplan is een specifieke versie van een projectplan, gericht op het mens-leer traject in een project. Het beschrijft het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om het opgeleverde product zorgvuldig in te passen in de organisatie. Dit plan omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is voor de mentale (leren) en structurele (inpassen) implementatie, zoals opleidingen, veranderingen in processen, gebruikershandleidingen, migratie van systemen, ingerichte beheerorganisatie, etc.

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.