Projectmanagement

Checklist beheersfactoren project

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

CHECKLIST

BEHEERSFACTOREN PROJECT

 

Leeswijzer

In dit document wordt een checklist weergegeven die gebruikt kan worden voor het analyseren van de beheersfactoren binnen een bestaand project. Het kan ook nuttig zijn deze checklist in het begin van een project te gebruiken. De lijst helpt na te gaan of alle beheerswerkzaamheden zijn ge´nventariseerd die uitgevoerd moeten worden. De onderscheiden beheersfactoren hierbij zijn:

-      tijd

-      geld

-      kwaliteit

-      informatie

-      organisatie.

 

 

Tijd

Akkoord?

Zijn ten behoeve van de tijdbeheersing:

-      de gewenste gereedheiddata ge´nventariseerd?

-      de schattingen gemaakt van de totale doorlooptijd?

-      de doorlooptijd per te verrichten activiteit gedetailleerd?

-      de middelen (zoals menscapaciteit, apparatuur, ruimte) gereserveerd?

-      de afspraken over middelen in de kalendertijd gezet?

-      vastgelegd wat volgtijdelijk moet en wat parallel kan gebeuren?

-      de benodigde marges aangegeven in overeenstemming met de aanwezige risico’s?

-      de tijdschema’s goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

Geld

Akkoord?

Zijn ten behoeve van de geldbeheersing:

-      de totale kosten en opbrengsten/dekkingen ingeschat?

-      de kosten per te verrichten activiteit gedetailleerd (inclusief de kosten voor gebruik, beheer en onderhoud)?

-      alle uitgaven en inkomsten (ook uit de nazorgfase) in de kalendertijd geplaatst?

-      de benodigde marges aangegeven in overeenstemming met de aanwezige risico’s?

-      de voorcalculaties, budgetschema’s en kasstroombegrotingen goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

 

Kwaliteit

Akkoord?

Zijn ten behoeve van de kwaliteitsbeheersing:

inhoudelijke eisen controleerbaar gemaakt en van marges voorzien in overeenstemming met de aanwezige risico’s ?

-      afspraken gemaakt over wie op welke wijze gaat toetsen in de verschillende fasen en/of het resultaat van dat moment voldoet aan de eisen?

-      de verschillende kwaliteitseisen, daar waar relevant, toegewezen aan deelprojecten?

-      de afspraken over de kwaliteitseisen goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 


 

Informatie

Akkoord?

Is ten behoeve van de informatiebeheersing:

-      bepaald welke inhoudelijke gegevens beheerst moet worden?

-      een documentcoderingssysteem vastgesteld?

-      vastgesteld wie welke informatie moet geven/krijgen?

-      bepaald waar, hoe en door wie de informatie moet worden gearchiveerd?

-      vastgelegd wie (en hoe) welke informatie mag/moet goedkeuren of wijzigen?

-      aangegeven welke marges in de geeiste compleetheid en eenduidigheid gehanteerd mogen worden, gegeven  de aanwezige risico’s?

-      de afgesproken informatiebeheersing goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

Organisatie

Akkoord?

Is ten behoeve van de organisatiebeheersing:

-      vastgelegd wie opdrachtgever, projectleider en uitvoerenden zijn?

-      een overzicht gemaakt van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het uit te voeren inhoudelijk werk om te komen tot het projectresultaat?

-      een overzicht gemaakt van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het projectresultaat (eigenaren, gebruikers, onderhouders e.d.)?

-      duidelijkheid geschapen over de formele overlegvormen zoals vergaderingen en besprekingen?

-      de wijze van besluitvorming helder geformuleerd?

-      een afspraak gemaakt over het functioneren van het team?

-      de benodigde marges in bevoegdheden aangegeven in overeenstemming met de aanwezige risico’s?

-      gezorgd voor een relatie tussen projectorganisatie en haar omgeving?

-      de afgesproken organisatiebeheersing goedgekeurd door de uitvoerenden?

 

 

 

‘Overall’

Akkoord?

Is, voor ieder beheersaspect afzonderlijk, duidelijk:

-      hoe de norm (afspraak, eis, opdracht, plan) tot stand komt?

-      wie, op welke wijze en hoe vaak de stand van zaken opneemt?

-      op welke wijze de gegevens over de stand van zaken tot een voortgangssignalering worden verwerkt?

-      wie op grond van het verkregen inzicht, bevoegd is tot het (binnen en buiten de marges) bijsturen?

 

 

download checklist beheersfactoren project

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.