Projectmanagement

Beheersplan tijd

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

TIJDPLAN

 

Leeswijzer

In dit tijdplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      tijdplanning project: verwachte startdatum en geplande einddatum (inclusief marges)

-      data waarop de verschillende fasen zijn afgerond (inclusief marges)

-      naar verwachting in de (kalender)tijd in te zetten capaciteit (van alle betrokkenen bij het project)

-      andere, naar verwachting benodigde middelen (van meubilair tot en met materiaal, machines, grondstoffen, inkoopspullen, enzovoort).

 


 

Tijdplanning project

-      Met behulp van een tijdplanning wordt er gezorgd voor het op tijd laten uitvoeren van alle projectactiviteiten zodat het projectresultaat op de overeengekomen tijd opgeleverd wordt.

 

-      Hieronder wordt een sjabloon van een balkenplan weergegeven. Daarin staat een overzicht in de tijd van de uit te voeren activiteiten, en de daarvoor benodigde capaciteit:

 


 

 


 

Tijdplanning project (vervolg)

 

-      Het opnemen van marges is belangrijk om een project te kunnen beheersen; immers niet alles valt te voorzien. Daarnaast helpen marges ook om de gevolgen van risico’s beheersbaar te maken.

 

-      Indien het project langdurig is of onzeker om in één keer volledig te plannen, verdient het aanbeveling enkel de eerstvolgende fase gedetailleerd in de tijd te plannen, inclusief de inzet van de benodigde middelen en de overige fasen globaal.

 

-      Indien van toepassing kan ook de tijdplanning bepaald worden van tussenproducten en/of mijlpalen.

 

 

 

Toewijzing middelen

 

-      Bij het opstellen van een tijdplanning is ook de beschikbare capaciteit in termen van bijvoorbeeld mensen en materiaal, van belang. Als er niet voldoende menscapaciteit beschikbaar is, betekent dit dat er meer tijd nodig zal zijn om een activiteit af te ronden.

 

-      Vaak hangt de beschikbare capaciteit af van de periode waarbinnen deze nodig is. Ga derhalve na wanneer deze beschikbaar is en consulteer altijd degenen die straks het geplande werk dienen uit te voeren.

 

-      Voor een praktische cijfermatige invulling kunnen de volgende richtlijnen gebruikt worden:

     . werk nooit met uren, maar altijd met dagdelen van 4 uur (halve dag) of 8 uur (hele dag)

     . vanwege vakantie en ziekte kan er voor een jaar uitgegaan worden van 45 werkzame weken

     . houd er rekening mee dat mensen nooit 100% van hun tijd productief zijn, een vaak gehanteerd

       percentage is 80%.

 

-      Houd er ook rekening mee dat er tijd gepland moet worden voor het bijwonen van vergaderingen, het nemen van beslissingen, het verkrijgen van vergunningen e.d.

 

-      Er is een aantal softwarepakketten beschikbaar om planningen e.d. in op te nemen. Het gebruik van deze pakketten is aan te raden voor complexe projecten, waarbinnen de tijd een cruciale factor is en van veel factoren afhankelijk is. Voor kleine projecten schiet het gebruik van deze pakketten in veel gevallen zijn doel voorbij.

 

download beheersplan tijd

download sjabloon

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.