Projectmanagement

Beheersplan geld

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

GELDPLAN

 

Leeswijzer

In dit geldplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      totale kostenraming en ramingen per fase of deelproject: gedetailleerd (benodigd) budget voor de eerstkomende fase (met kleine marges) en globale (benodigde) budgetten voor de volgende fasen (met grotere marges)

-      bijdrage aan de financiŽle doelstellingen: kosten / baten, kosten / opbrengsten, kosten / besparingen of kosten / dekkingen voor het project (met marges).

 

 


 

Kostenraming

 

-      Met behulp van een geldplan wordt de financiŽle verantwoording en doelmatigheid van alle projectactiviteiten aangegeven om het projectresultaat economisch rendabel te laten zijn.

 

-      Er worden twee categorieŽn kosten onderscheiden: investeringskosten en exploitatiekosten. In onderstaande tabel kunnen de diverse kostensoorten worden opgenomen.

 

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag

Marge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      Binnen een project kunnen de volgende kostensoorten onderscheiden worden (uiteraard hangt dit af van het soort project):

. personele kosten in uren x tarieven

. materieelkosten in uren x tarieven

. materiaalkosten (aantallen x prijzen)

. out-of-pocket kosten

. overige kosten (ruimte, drukwerk, reizen, enzovoort)

 

In onderstaande tabel wordt een kostenoverzicht voor de inzet van mensen weergegeven:

 

 

Menscapaciteit

Inzet (in dagen)

Dagtarief

Totaal

Per fase

Taken

 

 

 

Initiatief

 

-       

-       

 

 

 

Definitie

 

-       

-       

 

 

 

Ontwerp

-       

-       

 

 

 

Voorbereiding

-       

-       

 

 

 

Realisatie

-       

-       

 

 

 

Nazorg

(exploitatie)

-       

-       

 

 

 

 

-      Voor een praktische cijfermatige invulling van de kosten van menscapaciteit kunnen de volgende richtlijnen gebruikt worden:

. werk nooit met uurtarieven, maar altijd met dagdeeltarieven van 4 uur (halve dag) of 8 uur (hele dag).

. vanwege vakantie en ziekte kan er voor een jaar uitgegaan worden van 45 werkzame weken

. houd er rekening mee dat mensen nooit 100% van hun tijd productief zijn; een vaak gehanteerd percen-

  tage voor de inzet van mensen is 80%

. de meeste organisaties hanteren interne rekentarieven per uur, waarbij deze kunnen verschillen per inge-

  zet functieniveau.

 


 Kostenraming (vervolg)

 

In onderstaande tabel wordt een kostenoverzicht voor de inzet van (overige) middelen weergegeven:

 

 

Middelen

Per fase

Omschrijving

Kosten

Toelichting

Initiatief

 

-       

-       

 

 

Definitie

 

-       

-       

 

 

Ontwerp

-       

-       

 

 

Voorbereiding

-       

-       

 

 

Realisatie

-       

-       

 

 

Nazorg

(exploitatie)

-       

-       

 

 

 

-      Tel de kosten van de mensen en de (overige) middelen bij elkaar op voor een totaaloverzicht.

 

-      Het gebruik van marges wordt sterk aangeraden. Probeer de marges altijd zo realistisch mogelijk in te schatten, zodat je kunt beargumenteren waarom iets een bepaalde hoeveelheid meer geld kan gaan kosten. De marges worden smaller naarmate het project vordert. Gangbare marges voor de investeringskosten van een project zijn bijvoorbeeld:

-      marge raming projectopdracht:        Ī 25 %

-      marge raming projectprogramma:    Ī 10 %

-      marge raming projectontwerp:         Ī  5 %

-      marge raming realisatieprogramma: Ī 0,5 %

-      marge raming nazorgprogramma:     de gebruikelijke van de permanente organisatie.

 

-      Zijn de marges niet goed in te schatten, maak dan overal gebruik van een en hetzelfde percentage, zodat duidelijk is dat het een richtlijn is. Een percentage van 10% wordt hierbij vaak gebruikt (vanaf de definitiefase).

 

-      Het wordt aanbevolen om de kostenraming op te stellen per fase binnen het project en niet bijvoorbeeld per maand of jaar.

 

-      Indien het project langdurig is of te complex om in ťťn keer alle kosten te ramen, verdient het aanbeveling om enkel de kosten van de eerstvolgende fase gedetailleerd op te stellen en voor de overige fasen globaal. Pas als er een realistisch zicht is op de kosten, kan er een budget aangevraagd worden (‘kosten heb je, een budget heb je nodig’).

 

 

-      Houd er ook rekening mee dat er tijd (Ťn dus kosten) ingeschat moeten worden voor:

. het bijwonen van vergaderingen

. besluitvorming

. projectadministratie

. toetsing van producten

. enzovoort.

 

 

Bijdrage aan de doelstelling(en)

-      Het resultaat van het project levert een bijdrage aan het nastreven van hoger liggende (soms) financiŽle doelen. Ook kan het zijn dat er een business case is gemaakt, waarin kosten, baten, het rendement en de risico’s zijn verwoord (Return On Investment). Vaak wordt op basis van deze ROI op financieel gebied bepaald of een project al dan niet de benodigde budgetten ter beschikking krijgt.

 

-      Daarnaast kunnen ook de volgende baten van een project worden onderscheiden:

-      opbrengsten uit de verkoop van het resultaat

-      opbrengsten uit verhuur van het resultaat

-      besparingen door gebruik van het resultaat

-      overige opbrengsten (subsidies, donaties, e.d.).

 

Let erop dat de kosten altijd voor de baat uitgaan. De meeste baten worden pas gerealiseerd vanaf de nazorgfase van een project.

 

download toelichting geldplan

download sjabloon

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.