Projectmanagement

Checklist risicoanalyse

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

Checklist Risicoanalyse

Hieronder een checklist om potentiŽle risico’s binnen een project te kunnen identificeren.

De volgende stellingen moeten worden beantwoord op een vierpuntenschaal met als uitersten ‘helemaal mee eens’ en ‘helemaal mee oneens’. Daarnaast is er nog een aparte categorie, te weten: ‘weet niet’.

 

Tijd

-      het projectresultaat is haalbaar binnen de gestelde looptijd van het project met de ter beschikking gestelde menscapaciteit en middelen, de huisvesting en overige faciliteiten zijn voldoende, zodat deze niet verstorend werken op de projectwerkzaamheden

-      voor zover dit project afhankelijk is van de oplevering van andere projecten, is deze afhankelijkheid zo goed afgedekt dat dit niet verstorend zal werken op het project

-      in de projecttijdsplanning zijn voldoende goed omschreven mijlpalen opgenomen

-      de tijdsplanning biedt enige ruimte tot het opvangen van kleine overschrijdingen

-      de tijdsplanning is voldoende gedetailleerd uitgewerkt om het project te kunnen uitvoeren.

 

Geld

-      het projectresultaat is haalbaar binnen de gestelde grenzen (marges) van het geŽiste financiŽle rendement

-      de geraamde opbrengsten/inkomsten, besparingen zijn haalbaar met aangegeven onzekerheden (marges)

-      het budget is voldoende om enige speelruimte te hebben voor het opvangen van beperkte tegenvallers

-      er is voldoende inzicht aan welke zaken het budget wordt uitgegeven en hoe dat gebeurt (uitputting van het budget).

-       

Kwaliteit

-      de kwaliteitseisen van het projectresultaat zijn voldoende duidelijk en volledig beschreven om een goede projectuitvoering te waarborgen

-      de betrokkenen op het project hebben voldoende inhoudelijke (materie-) kennis om de projectwerkzaamheden naar behoren uit te voeren

-      de betrokkenen op het project hebben voldoende kennis van de gebruikte tools en hulpmiddelen om de geŽiste kwaliteit te kunnen testen, toetsen, controleren of anderszins aan te tonen

-      de tools en hulpmiddelen zijn van zodanige kwaliteit dat zij geen bron van verstoring of vertraging zullen vormen bij de uitvoering van het project

-      er wordt gewerkt volgens standaarden en richtlijnen van kwaliteitsbeheersing uit projectmanagement.

 

Informatie

-      informatie die de basis vormt voor het project (beslisdocumenten) is van voldoende eenduidigheid, volledigheid en tijdigheid voor de uitvoering van de projectactiviteiten

-      de geŽiste (eenduidigheid, volledigheid en tijdigheid) van de resultaatdocumentatie is (met marges) bekend en afgesproken

-      de distributie van de beslisdocumenten is eenduidig geregeld

-      de goedkeurings- en wijzigingsprocedures van de beslisdocumenten zijn bekend en afgesproken

-      de projectdocumenten worden zodanig gearchiveerd dat deze snel genoeg opvraagbaar zijn.

 

Organisatie

-      er is bekend voor en van wie het projectresultaat zal zijn

-      binnen het project kennen alle betrokkenen hun taken en verantwoordelijkheden

-      binnen het project kennen alle betrokkenen hun bevoegdheden

-      er zijn voldoende regels en procedures op het project om de juiste werking aan het project te waarborgen

-      alle betrokkenen bij het project zijn voldoende op de hoogte van de regels en procedures om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren

-      de verantwoordelijkheden van de projectleider zijn in balans met de bevoegdheden die deze heeft om het project uit te laten voeren en het resultaat te bereiken

-      de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever zijn in balans met de bevoegdheden die deze heeft om het project af te kunnen dwingen

-      de in- en externe communicatie is eenduidig geregeld

-      de conflicthantering is eenduidig geregeld

 

De vragen waarop is geantwoord met ‘helemaal oneens’ of ‘enigszins oneens’ zullen nader moeten worden geanalyseerd. Dit zijn potentiŽle risico’s voor het project.

De vragen waarop is geantwoord met ‘weet niet’ zullen nader moeten worden onderzocht door het stellen van de vraag ‘Had ik het moeten weten?’ Indien het antwoord op deze vraag ‘Ja’ is, wijst dit op een potentieel risico voor het project en zal nadere analyse moeten volgen.

 

download checklist risicoanalyse

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.