Projectmanagement

Realisatieprogramma

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

REALISATIEPROGRAMMA

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

Naam projectleider

 

Projectcode

 

 

Managementsamenvatting

In het realisatieplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      resultaat en afbakening

-      specificaties, instructies en voorschriften

-      gedetailleerd activiteitenoverzicht realisatiefase (draaiboek)

-      globaler activiteitenoverzicht nazorgfase

-      aangepaste T-planning

-      aangepaste G-planning

-      aangepaste K-planning

-      aangepaste I-planning

-      aangepaste taak-,verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsmatrix (O-planning).

 

 


Resultaat

-      wat is er klaar als het klaar is? (Dit is al beschreven in de projectopdracht, inclusief een mogelijke aanvulling in het projectprogramma en het projectontwerp. Deze resultaatbeschrijving kan hier overgenomen en eventueel uitgebreid worden, waarbij er gesproken moet worden in concrete zaken die gerealiseerd zullen worden). Let erop, dat nu het resultaat voor 99,5% beschreven en geaccordeerd moet zijn, want wat in dit document wordt aangegeven zal ook daadwerkelijk worden gerealiseerd!

-      welke project(tussen-)resultaten zijn tot dusver behaald?

-      welke realisatiemethode of welk productieproces wordt er gehanteerd? En welke hulpmiddelen worden daarbij gehanteerd?

 

 

Afbakening

-      wat valt er niet binnen het project? (Geef hier helder aan wat het resultaat niet is, wat niet wordt opgeleverd, wat niet klaar is als het klaar is, wat de grenzen zijn, enzovoort).

 

 

Specificaties, instructies en voorschriften

-      welke productschema’s, -specificaties en –tekeningen zijn er beschikbaar?

-      hoe ziet de lijst van onderdelen of deelonderwerpen eruit?

-      welke realisatiemethode wordt gebruikt? (N.B.: dit is al uitgebreid beschreven in het projectontwerp en kan hier nog kort worden aangegeven)

-      welke instructies en voorschriften zijn van toepassing ten aanzien van de realisatie? 

(N.B.: het gaat hier om bijvoorbeeld concrete werkinstructies, maakinstructies, beschrijvingen, enzovoort, maar ook om gebruiksaanwijzingen voor de hulpmiddelen). 

 

 


 

Gedetailleerd activiteitenoverzicht realisatiefase (draaiboek)

Activiteiten binnen het draaiboek dienen onder meer te zijn:

-      realiseren van het resultaat (waar, hoe, met wat. enz.). N.B.: hier dient eigenlijk niet te worden opgenomen: wie en wanneer, aangezien deze zaken al in de beheersplannen zijn opgenomen als het goed is

-      opstellen documentatie voor de nazorgfase (bijvoorbeeld voor gebruik/operatie, beheer en onderhoud, sloop of opheffing)

-      trainen/opleiden van de gebruikers, de beheerders en/of het onderhoudspersoneel

-      voorbereiden van de overdracht.

 

 

 

Globaler activiteitenoverzicht nazorgfase

 

 

 

Aangepaste T-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde T-planning, denk aan:

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Aangepaste G-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde G-planning, denk aan:

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Aangepaste K-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde K-planning, denk aan:

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Aangepaste I-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde I-planning, denk aan:

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

Aangepaste taak, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsmatrix (O-planning)

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde O-planning, denk aan:

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Voor akkoord

Naam opdrachtgever:

 

 

Plaats/Datum

 

Naam Projectleider:

 

 

Plaats/Datum

 

 

download sjabloon realisatieprogramma

download toelichting realisatieprogramma

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.