Projectmanagement

Wijzigingsvoorstel

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

WIJZIGINGSVOORSTEL

 

Nummer: xxx

Datum: dd-mm-jj

 

Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5

Naam indiener

 

 

Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie

 

 

Naam projectmanager

 

 

Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing)

 

 

Het wijzigingsvoorstel bestaat uit de volgende vijf stappen:

1.   opstellen wijzigingsvoorstel

2.   classificeren van het wijzigingsverzoek

3.   uitvoeren van de impactanalyse

4.   besluitvorming

5.   doorvoeren van de goedgekeurde wijziging.

 

 

Stap 1

Wijzigingsvoorstel

in de vullen door de Indiener

 

 

 

 

Onderwerp

Datum indienen

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

 

dd-mm-jj

 

 

Achtergrond

Beschrijf de achtergronden van het verzoek:

-      het probleem, het idee of de ambitie achter de gevraagde wijziging

-      beschrijf ook de relatie met het beoogde doel achter het project

-      welke bijdrage levert deze wijziging aan de bedrijfsdoelstelling?

-      wat gebeurt er als we de wijziging niet doorvoeren?

-      welke baten levert deze wijziging op t.o.v. het eerder vastgestelde resultaat?

 

 

Voorgestelde wijziging

Doe een voorstel voor de voorgestelde wijziging in termen van op te leveren resultaat (wat is er klaar als het klaar is).

 

 

Gewenste invoerdatum

Datum waarop de wijziging in de projectscope/beslisdocumenten en/of resultaten moet zijn doorgevoerd en waarom.

 

 


 

Stap 2

Classificeren Wijzigingsverzoek

in te vullen door de Wijzigingsbehandelaar

 

 

 

Classificatie

Kruis aan wat van toepassing is:

-      het is noodzakelijk (Must have)

-      het zou veel opleveren (Should have)

-      het is leuk om te hebben (Could have)

-      dit moeten we beslist niet willen (Will not have).

 

 

Argumentatie

Geef een nadere toelichting van de classificatie.

 

 

 

Categorie

Kruis aan welke categorie van toepassing is op het wijzigingsverzoek. Om te voorkomen dat er (te) veel tijd verloren gaat aan het onderzoeken van wijzigingsvoorstellen en dit ten koste gaat van de op te leveren projectresultaten, moet de diepgang van het onderzoek in de juiste verhouding tot de wijziging blijven. De tijdsduur onder impact heeft betrekking op de verwachte duur van het onderzoek van het wijzigingsvoorstel, de besluitvorming erover, de verwerking in de beslisdocumenten en de realisatie/invoering van de goedgekeurde wijziging.

 

Categorie

Impact

Onderzoekstijd

Onderzoek t/m invoeren van goedgekeurde wijziging in tijd en geld

- licht

Geringe gevolgen. Er is weinig werk en/of geld nodig voor het onderzoeken van de wijziging.

Maximaal 0,5 dag

 X dagen

€ …,--

- middel

SubstantiŽle gevolgen. Wijziging waarbij flinke inspanning gemoeid is.

0,5 ŗ 2 dagen

X tot X dagen

€ …,--

- zwaar

Grote gevolgen. De wijziging heeft grote gevolgen voor de voortgang van het project.

Maximaal ťťn week

 X dagen

€ …,--

 

Voorbereiding stap 3 Impactanalyse

Waarmee moet in stap 3 de impactanalyse rekening worden gehouden:

-      welke vragen moeten worden beantwoord?

-      wie zijn de te raadplegen specialisten/deskundigen?

-      wat is het benodigde onderzoeksbudget en onderzoekscapaciteit

-      wat is de planning voor het uitvoeren van de impactanalyse

-      nadere bepaling van de invoerdatum.

 

 


 

Stap 3

Impactanalyse

in de vullen door de Wijzigingsbehandelaar

 

 

 

Antwoorden op onderzoeksvragen

Beantwoording van de hiervoor gestelde onderzoeksvragen.

 

 

 

 

Impact op Scope, resultaat, communicatie e.d.

Resultaat; Beschrijf de impact van de voorgestelde wijziging op het op te leveren projectresultaat. Wanneer er voor een verzoek meerdere oplossingen (c.q. resultaten) mogelijk zijn, worden alle oplossingen uitgewerkt. De wijzigingen t.a.v. eerder beschreven organisatie, personeel, processen, informatiestromen, ondersteunende informatiesystemen en eventueel techniek worden in kaart gebracht. Het nieuw gedefinieerde resultaat moet concreet en meetbaar (SMART) beschreven worden.

 

Documenten/producten; bepaal ook de invloed van de wijziging op:

-      de op te leveren of opgeleverde beslisdocumenten (het projectplan, het programma van eisen, het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp etc..)

-      de op te leveren of opgeleverde producten (de handleidingen, de procedurebeschrijvingen, de opleidingsplannen etc.).

 

Communicatie; bepaal de invloed van de wijziging op:

-      wie moet wat weten over deze wijziging?

-      doelgroepen, communicatie doelstellingen, communicatie strategie (door wie, boodschap, middel, stijl en wanneer)

-      organisatie van de communicatie.

 

Businessplan; bepaal de invloed van de wijziging op de:

-      rechtvaardiging van de oplossing:

*        te verwachten ontwikkel-, implementatie- en exploitatiekosten

*        te verwachten baten

*        meetbaar en in geld uit te drukken (extra opbrengsten en besparingen)

*        meetbaar en niet in geld uit te drukken

*        moeilijk meetbaar

-      haalbaarheid van de oplossing:

*        het effect van de verandering op de organisatie

*        de weg van de verandering (het project).

 

Risico’s; Welke risico’s brengt deze wijziging met zich mee? Denk hierbij zowel aan risico’s t.a.v. het op te leveren resultaat als risico’s t.a.v. het project. Teveel wijzigingen kunnen de weg van de verandering enorm verstoren. Welke maatregelen zijn hiertegen te bedenken en wat zijn de gevolgen van deze maatregelen voor het project?

 

 

Impact op Tijd

Bepaal de invloed van de wijziging op:

-      hoeveelheid middelen die nodig zijn (mensen, materialen, ruimte, etc.)

-      volgorde waarin de middelen nodig zijn (kwaliteit en kwantiteit)

-      beschikbaarheid en leverbaarheid van de benodigde middelen

-      activiteitenplan, door extra of gewijzigde activiteiten

-      mijlpalenplan, door extra of gewijzigde mijlpalen

-      capaciteitsplan, door extra of gewijzigde resources.

 

 

Impact op Geld

Bepaal de invloed van de wijziging op:

-      de hoeveelheid middelen die nodig zijn (mensen, materialen, ruimte, etc.)

-      de kosten van het project, door

*        meer of gewijzigde capaciteit (uren x tarief)

*        ander materiaal of andere prijs

*        extra of andere middelen (bijvoorbeeld verzekeringspremies)

*        andere overheadkosten, representatie, teambuilding, communicatie, etc.

-      de baten van het project

-      het benodigde wijzigingsbudget en het reeds goedgekeurde en vastgestelde budget (en eventueel de besluitvormingsprocedure).

 

 

Impact op Kwaliteit

Bepaal de invloed van de wijziging op:

-      de opgestelde kwaliteitseisen

-      de wijze waarop de geŽiste kwaliteit zal worden aangetoond (kwaliteitsplan en acceptatieprocedure)

-      de beschikbare en te ontwikkelen toets- en meetinstrumenten.

-       

 

Impact op Informatie

Bepaal de invloed van de wijziging op:

-      distributie/verzendlijsten

-      projectdossier en –archief

-      versie- en configuratiebeheer.

 

Maak een lijst van alle configuratie items (beslisdocumenten en producten) die aangepast moeten worden.

 

 

Impact op Organisatie

Bepaal de invloed van de wijziging op:

-      taakverdeling en verantwoordelijkheden

-      bevoegdheden en mandaten

-      overlegstructuren en projectorganisatie

-      projectspelregels.

 

 

Advies

Geef een advies over het wel of niet doorvoeren van de wijziging. Indien meerdere oplossingsrichtingen mogelijk zijn, geef ook een advies omtrent voorgestelde oplossing. Geef tevens aan wat het beste moment voor doorvoeren zal zijn. Beargumenteer het advies.

 

 


 

Stap 4

Besluit

in de vullen door de Wijzigingsbehandelaar

 

Besluit

Nu de gevolgen van de wijziging op het resultaat en het project gedetailleerd in kaart gebracht zijn, moet een besluit genomen worden of en wanneer de wijziging wordt doorgevoerd. Indien meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt zijn, moet tevens de definitieve oplossing gekozen worden.

 

Geef het besluit inclusief argumentatie weer.

 

 

Afspraken

Geef de overige afspraken omtrent de geplande vervolgstappen weer:

-      wanneer dient het wijzigingsvoorstel uitgevoerd te worden

-      wie worden door wie geÔnformeerd

-      afspraken omtrent extra budget en tijd

-      aanpassen risicolijst.

 

 

 

 

Stap 5

Doorvoeren goedgekeurde wijziging

in de vullen door de Projectmanager

 

 

 

Planning

De projectmanager is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de goedgekeurde wijziging in de scope, beheersing etc. van het project (zie voor nadere toelichting stap 3 Impactanalyse van de omvang van de wijzigingen).

 

Afhankelijk van de omvang maakt de projectmanager een plan om de wijziging door te voeren. In dit plan wordt onder andere bij ieder aan te passen beslisdocument en product bepaalt: wie het wijzigt, wanneer en wie het wanneer toetst.

 

download sjabloon wijzigingsvoorstel

download toelichting wijzigingsvoorstel

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.